注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

心灵的足迹

孩子的乐园,记录成长的点滴,丰满学习的羽翼!

 
 
 

日志

 
 
关于我

我的家里住着31位帅气的小男孩,28位漂亮的小女孩,活泼可爱的他们在这里快乐幸福地学习成长!

网易考拉推荐

二上语文全册看拼音写词语常见词语  

2011-01-09 22:29:52|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

二上语文全册看拼音写词语常见词语  姓名:________________

第一单元

bō lànɡ   diàn dēnɡ  zuò yè   xiě zì   pínɡ ɡuǒ  zhuànɡ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

láo dònɡ   yóu qí      bié   xiě      shí   ān quán

      ) (      ) (      ) (      ) (      )(     

zhàn hǎo    yǐ jīnɡ   zì jǐ   jiǎ fānɡ     dòu   dòu miáo

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

rèn shí     shí      jīnɡ ɡ   fēn fēi  fēn fēn  rú  ɡuǒ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

hǎo rén     wɑ  shān      shì   shǒu  xiān   zhī 

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

fēnɡ shù      liú  jiā  jǐnɡ sè  fēnɡ shōu  cénɡ cì

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

ɡuǒ shí   měi     dòu jiǎo    liú  hǎi   yí kuài shí

       ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

tiān  ɡāo  yún  dàn        cūn  huá  qiū  shí

                                          

第二单元

èr     ɡānɡ qín   tán qín   kàn     yǎnɡ yú   ɡuān kàn

      ) (      ) (      ) (      )(      ) (     

 

xià qí   qiān shǒu  chú fǎ    xiū xī   xiānɡ tián   yuàn zi

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

chànɡ ɡē   kùn nán  nián  qīnɡ   yí qiè   jiào shì shànɡ bān

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

xué xiào  ān nínɡ  xiǎnɡ liànɡ  yuán dàn  hā qiàn nào zhōnɡ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

chí dào   shū bāo     tàn qì   lìnɡ wài    shēn tǐ   zǐ xì

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

第三单元

xī yánɡ   yǔ qí    mín zú    zhēnɡ qì   tiān tái  sì chuān

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

ɡuǎnɡ zhōu  qí zhì    zǔ ɡuó    jié bái   huān qìnɡ   yí yì

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

hónɡ qí   yuè qǔ jiāo ɡěi zhōnɡ yānɡ yīn tiān ɡē qǔ(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

pánɡ biān  ɡuó jiā   tú huà   chénɡ shì  huā tán   yōu měi

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

fā yánɡ   shēn bàn  shēn shǒu  hù xiānɡ  yōnɡ bào  hǎi yánɡ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

lèi shuǐ   mǎ  pǐ   běi jīnɡ   xiànɡ jī   shǒu zhǐ jīnɡ qí

       ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

 

jiē zhe   shí hòu   jiǎnɡ huà  ɡù shì   qí ɡuài   ɡù xiānɡ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

第四单元

chǐ cùn     bá cǎo    bǔ zhù   ɡōnɡ kè  chénɡ ɡōnɡ  suǒ yǐ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

qǔ xiāo    bānɡ zhù  luò hòu   duì cuò   hái yǒu  huán shū

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

jǐnɡ yán    xìn xīn  qīnɡ  wā   ɡuó  jì   huí dá   tái tóu

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

yǔ  yán   yì kē shù  kuài màn  hǎo  wɑ  měi tiān   qiān ɡuà

       ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

ɡuà niàn   xīn sī     wān qū   wān lù   piào liɑnɡ  zěn  me

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

bǐ  rú  chuān shànɡ   yī fu   shēn qiǎn   lái  lɑ    hǎo ɑ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

biǎo shì   kǒu hào  shānɡ xīn   běi   zhēnɡ qǔ  ɡōnɡ láo

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

第五单元

rónɡ yì    zhé duàn  qiān jīn   dú lì    xiào rónɡ  mǎn yì

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

tiāo xuǎn  tiāo qiān jīn shù ɡēn   mǎn zú  qīnɡ shuǐ  qīnɡ cǎo

      ) (      ) (      ) (      ) (      )(     

dàn shì    yǐ zi   zhuō yǐ  cǎi ɡuǒ zi fēnɡ jǐnɡ fēnɡ fù(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

bēi shū bāo   bèi bāo   hēi bǎn   bànɡ wǎn  pánɡ biān  xiāo chú

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

yóu yú     ná chū   zhù yì    zhuā zhù   kè tánɡ  qiān bǐ

      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (     

měi shù    tūn tūn tǔ tǔ    zhù fú   xìnɡ yùn   yí jù huà

      ) (              ) (      ) (      ) (       

zā fēnɡ zhenɡ sōnɡ ɡuǒ  huài rén  fànɡ sōnɡ xīnɡ qī   dì yī

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

 dānɡ tiān  xiàn zài  chē lún   mǎ lù     yì zhí  rèn zhēnɡ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

第六单元

yǒnɡ yuǎn   jī è     wēn bǎo  chī bǎo  wēn nuǎn  nuǎn huo

      )(       )(      ) (      ) (      ) (     

 xiǎo chǒu   fù yǒu    pín kǔ   yà jūn   sì zhōu  kāi shǐ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

zhānɡ kāi  yònɡ hù   zhí jiǎo  shí pǐn  liánɡ xīn xún zhǎo

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

 kū shēnɡ  shēn tǐ    xiū xī  cāo chǎnɡ   tǐ cāo   zuó rì

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

 

tiān qínɡ  biǎo mèi  ɡū niɑnɡ  miàn fěn  wānɡ yánɡ  yí fèn

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

chénɡ kè  xiǎo zhōu  yīn xiǎnɡ  hé chù  bìnɡ chuánɡ  dú shū

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

第七单元

cónɡ lín    láo     pāi shǒu  bǎo  hù   ài    dònɡ  wù

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

xiǎo jī   huā māo   yǔ máo  hónɡ lǐnɡ jīn zhuō chónɡ dào lǐ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

lǐ  yóu   tiào yuè  bènɡ tiào  jī línɡ  qīnɡ chén shī mínɡ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

zài          zhì yú   zhì shǎo   shēnɡ sǐ shān yāo

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

bàn  yāo   jiǎn qǐ     kē lì    bèi zi   hé  bìnɡ  bìnɡ qiě 

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

hēi      hēi bái   xǐ huān  zhònɡ yào zhònɡ diǎn qì wèi

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

wèi  dào    qīnɡ zhònɡ   shí kè    yánɡ qún   wēn nuǎn

      ) (       ) (      ) (      ) (     

第八单元

wèi shēnɡ   bǎo wèi  yùn dònɡ   yǔ zhòu yǔ hánɡ yuán jī qì

       ) (       )(      ) (      ) (      ) (      

jūn jiàn  chōnɡ shài  shuǐ chí  piāo fú  zāi hài  diàn qì

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

hǎi àn    bō wén   dònɡ kǒu   dào yǐnɡ  yóu xì  yóu lè yuán

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

yuán xīn   zhōu wéi  shuǐ bēi   wén jiàn shì jiàn  zhù fánɡ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

 zhù       bì xū    nénɡ lì  piān yánɡ  shì qínɡ  lì shǐ

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

miè huǒ   xiāo miè   kè fú          huà shí  nián dài

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

zǐ sūn   zhí shù  ɡōnɡ chǎnɡ  chū chǎn   chǎn shēnɡ jiè 

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

nónɡ yè    nónɡ mín      fǎnɡ zhī  wēn  nuǎn  fú chén

      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     

hēi yè   yánɡ qún    kē  xué  jì  shù   bǎo  hù  dònɡ wù   

     )(       )(                                

hánɡ  kōnɡ  mǔ jiàn     yǔ  zhòu  fēi chuán

                                        

  评论这张
 
阅读(23)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018